I think so
_________________________
Nobody love nobody!